Menu Close

BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2022 | DepEd Memo 73 s 2022

BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2022

BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2022 – Brimestone Academy Inc.

Sa mga: Direktor ng Kawanihan
Direktor ng mga Rehiyon
Tagapamanihala ng mga Paaralan
Pinuno ng mga Pampubliko at Pribadong Paaralan

 1. Alinsunod sa itinakda,ng Proklamasyon Bilang (B1g.) 1041, s. 1997, na nagpapahayag ng taunang Buwan ng Wikang Pambansa tuwing 1-31 ng Agosto, ang pagdiriwang ay pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).
 2. Para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa, ipinatutupad ang KWF Kapasiyahan ng Kalupunan Blg. 8-6 serye 2022 na nagtatakda ng temang, Filipino at Mga Katutubong Wika: Kasangkapan sa Paglikha at Pagtuklas na naglalayon na ilaan ang Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi sa kasaysayan ng bansa at mga wika.
 3. Layunin ng Buwan ng Wika 2022 ang sumusunod:
  a. Ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041;
  b. Maiangat ang kamalayan ng mga mamamaydng Prlipino ukol sa wika at kasaysayan nito;
  c. Mahikayat ang iba’t ibang ahensiyang pamp6mahaladn at pampribado na makiisA sa mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko;
  d. Maganyak ang mga mamamayang Pilipino na pahalagahan ang mga wika ng Pilipinas sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa; at
  e. Maipakilala sa mga mamamayang Pilipino ang KWF bilang ahensiya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga wika ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga programang pangwika nito.
 4. Hinati sa limang lingguhang tema ang isang buwang pagdiriwang:
 • Samantala, pormal na inilulunsad ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng Kawanihan ng Linangan ng Pagkatuto-Sangay ng Pagtuturo at Pagkatuto ang programang FILIPINO E-TAGUYOD: Pambansang Programa para sa Filipino sa Edukasyon. Isa itong maka-Pilipino at maka-Filipinong programa na magpapalakas at magtataguyod sa Filipino sa Edukasyon. Toon nito ang pagbuo, pagpapatupad, pagsubaybay at ebalwasyon ng mga proyekto at gawaing pagpapaunlad ng mga kaalaman at kasanayan sa Filipino sa paglinang pam-Pilipino ngunit hindi limitado sa:
 • pagtuturo at pagkatuto ng Filipino;
 • pagtuturo at pagkatuto sa ibang asignatura gamit ang Filipino;
 • pananaliksik;
 • pagsasalin; at
 • iba pang kaugnay sa paggamit ng Filipino sa larang ng edukasyon.
 1. Tunguhin ng programang ito ang pagpapatatag sa 4Ks-kaakuhan, kamalayan, kalinangan, at kaunlarang pam-Filipino gamit ang Filipino. Sakop ng programang ito ang sumusunod na proyekto:
 • a. E-Riserts sa Filipino na lilinang sa kasanayan sa pananaliksik ng mga guro at mag-aaral;
 • b. Filipino E-Linang na tutugon sa paglinang ng mga kasanayan sa paggamit ng Filipino sa edukasyon gaya ng ngunit hindi limitado sa korespondensiya, kagamitang panturo at pagkatuto, pagtuturo ng ibang asignatura gamit ang Filipino;
 • c. Filipino E-Turo na tutugon sa pagpapaunlad sa kasanayan sa pagtuturo ng Filipino tuon ngunit hindi limitado sa kaalamang pangnilalaman, mga estratehiyang pampedagohiya, pagtataya, kagamitan, kapaligirang pampagkatuto, isyung pangmag-aaral at iba pang kaugnay;
 • d. E-Salin Sa Filipino na tutugon sa paglinang ng kasanayan sa pagsasalin sa Filipino ng mga guro at mag-aaral; at
 • e. Filipino E-Global na tutugon sa makaglobal na pagtataguyod sa Filipino sa edukasyon gaya ng ngunit hindi limitado sa paglinang ng kasanayang panteknolohiya ng mga guro sa Filipino, eksposyur sa mga makabago at napapanahong pandaigdig na usaping pangwika sa edukasyon.
 1. Iminumungkahi ang online at malayang paglahok ng mga guro at mag-aaral sa mga gawaing nakasaad sa Kalakip (Antas at mga Gawain). Isaalang-alang na ito ay nasa panahon pang bakasyon at mga gawain sa pagsisimula ng taong panuruan.
 2. Para sa iba pang detalye at impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa Sangay ng Edukasyon at Networking sa mobile phone blg. 0928-8441349 o komisyonsawika@gmail.com para sa mga katanungan kaugnay sa mga Gawain sa Buwan ng Wika at/ o sa Kagawaran ng Edukasyon-Kawanihan ng Linangan sa Pagkatuto sa telepono blg. (02) 8636-6540; (02) 8633-6549 o mag-email sa bld.od@deped.gov.ph para naman sa mga katanungan hinggil sa programang Filipino E-Taguyod.
 3. Hinihiling ang maagap at malawakang pagpapalaganap ng Memorandum na ito.

BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2022

Para sa buong DepEd Memorandum tungkol sa BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2022, puntahan ito.

Source: DepEd Memo 73 s 2022 BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2022, click here.

Leave a Reply